Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 50€

Δωρεάν Συσκευασία Δώρου

Έως 12 Άτοκες Δόσεις

Εγγύηση Αντιπροσωπείας

Όροι & Προυποθέσεις Χρήσης

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή των παρακάτω Γενικών και Ειδικών Όρων Χρήσης και Συναλλαγών. Παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού αν δεν συμφωνείτε με τους όρους συναλλαγών.

 1. Γενικά.

1.1 Ο παρών διαδικτυακός τόπος, http://aram.gr καλούμενος στη συνέχεια «website» δημιουργήθηκε και ενημερώνεται με κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. φωτογραφίες, κείμενα, γραφήματα) που εμπεριέχεται σε αυτό, (εφεξής «το Υλικό»), με σκοπό την παρουσίαση προς το κοινό πληροφοριών ως προς τη δραστηριότητά του, Πιστοποιούμε ότι, όπως προκύπτει από τα καταχωρισμένα και τηρούμενα στοιχεία στην Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ. του Επιμελητηρίου
μας για την Εταιρεία με την επωνυμία ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΙΑΝ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. και το διακριτικό τίτλο <<ARAM>> , που εδρεύει στο Δήμο
ΑΙΓΙΟΥ / ΑΧΑΙΑΣ, ΔΟΥ Αιγίου στην οδό Ανδρέου Λόντου και Μητροπόλεως 1 τκ:25100 Αίγιο με αφμ:082821646 και είναι καταχωρισμένη στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 36466916000,
  καλουμένη στο εξής «Εταιρεία».

1.2 Το website έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί προκειμένου το κατάστημα ARAM να παρέχει στους επισκέπτες, καλούμενοι στο εξής «χρήστες»,  του Portal της εταιρίας ARAM, καλουμένου στο εξής «portal», τη δυνατότητα σε χρήστε να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με κοσμήματα, ρολόγια και άλλα είδη πώλησης κοσμηματοπωλείου-προϊόντα και υπηρεσίες, να προβούν σε κράτηση αυτών, καθώς και στην αγορά των αγαθών και των υπηρεσιών που επιθυμούν.

1.3 Το κατάστημα  <> ενεργεί αποκλειστικά ως είτε κατασκευαστή ή ως διαμεσολαβητής πώλησης των αγαθών και υπηρεσιών που παρουσιάζονται και εξυπηρετούνται μέσω του website και παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται προς τους τελικούς αγοραστές.

1.4 Η χρήση του «website»  και του Υλικού υπόκειται στους παρόντες Όρους Χρήσης (εφεξής «οι Όροι Χρήσης») όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή, οι οποίοι αποτελούν και τη συμφωνία μεταξύ του ARAM και κάθε προσώπου που επισκέπτεται το «website». Η με οποιονδήποτε τρόπο πρόσβαση στο «website» και χρήση αυτού (συμπεριλαμβανομένης και της απλής πλοήγησης σε αυτόν), υποδηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον Χρήστη των Όρων Χρήσης, όπως ισχύουν σε κάθε χρονική στιγμή

 1. Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

2.1 Η <<Εταιρία>> διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης και κάθε άλλο κανόνα που διέπει τη χρήση του «website»  κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, γνωστοποιώντας κάθε φορά κάθε τροποποίηση με σχετική ανακοίνωση στην αρχική σελίδα του «website». Στους Όρους Χρήσης θα αναφέρεται η τελευταία ημερομηνία ενημέρωσής τους χωρίς να δημιουργείται υποχρέωση ενημέρωσης του χρήστη σχετικά.

2.2 Η συνέχιση της χρήσης του «website» από τον Χρήστη και μετά από τέτοια ανακοίνωση συνιστά αποδοχή των μεταβολών αυτών. Η χρήση του «website» υπόκειται στους Όρους Χρήσης που ισχύουν τη στιγμή που γίνεται η χρήση. Ο Χρήστης θα πρέπει περιοδικά να ελέγχει τους Όρους Χρήσης, ώστε να ενημερώνεται για το περιεχόμενό τους και είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του αυτή.

 1. Ειδικότεροι Όροι

3.1 Επιπλέον των Γενικών  Όρων Χρήσης και Συναλλαγών, που αναφέρονται στη παρούσα υπάρχουν και Ειδικοί Όροι ανά Προϊόν/Υπηρεσία όπως αναγράφονται στην περιγραφή εκάστου εξ αυτών και οι οποίοι θεωρούνται εξ ίσου σημαντικοί και αναπόσπαστο μέρος των Γενικών Όρων Συναλλαγών που διέπουν το <>.

3.2 Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του «website»  ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

 1. Χρήση του WebSite Από Ανήλικους

4.1 Με την αποδοχή των Όρων Χρήσης ο Χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικος άνω των 18 ετών ή, εάν είναι κάτω των 18 ετών, ότι έχει λάβει την απαραίτητη συναίνεση από τον έχοντα/ τους έχοντες τη γονική μέριμνα αυτού και ότι θα παράσχει τα στοιχεία αυτού/ αυτών, εφόσον του ζητηθεί κάτι τέτοιο. Οι έχοντες τη γονική μέριμνα ανηλίκων οφείλουν να προστατεύουν αυτούς από πρόσβαση σε περιεχόμενο που απευθύνεται σε ενηλίκους και ευθύνονται αποκλειστικά σε αντίθετη περίπτωση.

4.2 Αποτελεί πολιτική της <<Εταιρίας>> να μην ελέγχει εκ των προτέρων το υλικό ή τις πληροφορίες που παρέχει κάθε χρήστης. Η <<Εταιρία>> ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν πρόσβαση μέσω του διαδικτύου σε πληροφορίες, αγαθά και υπηρεσίες που αντίκεινται στον νόμο, τα χρηστά ήθη ή είναι ακατάλληλα ή ανάρμοστα για ορισμένες κατηγορίες προσώπων και ιδίως για ανηλίκους.

4.3 Εάν ο χρήστης θεωρεί ότι το Υλικό ή τμήμα αυτού προσβάλλει με οποιονδήποτε τρόπο τα δικαιώματά του ή δικαιώματα τρίτων μπορεί να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@aram.gr, προσδιορίζοντας επακριβώς το Υλικό ή το τμήμα του Υλικού που θεωρεί προσβλητικό και τους λόγους που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό του.

 1. Όροι Πρόσβασης.

5.1 Η πρόσβαση και χρήση του <> και οι προσφερόμενες υπηρεσίες του καταστήματος <> διέπονται από τους παρόντες Γενικούς Όρους Συναλλαγών (ΓΟΣ), οι ι οποίοι εφαρμόζονται σε όλες τις εντολές κράτησης, είτε ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής ), ή απευθείας στα γραφεία της εταιρείας.

5.2 Προϋπόθεση για την πρόσβαση στο <> και τη χρήση των παρεχόμενων υπηρεσιών αποτελεί η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον εκάστοτε χρήστη των παρόντων όρων ΓΟΣ, καθώς και των επιπλέον όρων χρήσης /αγοράς του εκάστοτε αγαθού/προϊόντος ή υπηρεσίας. Η δε γνώση και αποδοχή των παρόντων όρων αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του εκάστοτε χρήστη, απαλλάσσοντας τo κατάστημα <> από οιαδήποτε ευθύνη. Με την πραγματοποίηση μίας κράτησης ή την αγορά ενός προϊόντος ή μίας υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω του <> ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και τους ΓΟΣ της Εταιρίας Επισημαίνεται ότι άρνηση αποδοχής οιουδήποτε εκ των παρόντων όρων ή των όρων χρήσεως που θέτουν οι εκάστοτε Τρίτοι Πάροχοι οδηγεί σε πιθανή αδυναμία πρόσβασης στα παρεχόμενα αγαθά και υπηρεσίες.

6. Διεθνής Πρόσβαση

6.1 Η πρόσβαση στο <> είναι δυνατή από όλο τον κόσμο. Το <> μπορεί να αναφέρεται σε υπηρεσίες που δεν είναι διαθέσιμες στη χώρα του κάθε Χρήστη. Αυτές οι αναφορές δεν υποδηλώνουν ότι η Εταιρία  σκοπεύει να διαθέσει υπηρεσίες στις συγκεκριμένες χώρες.

6.2 Η Εταιρία που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπόκειται στο ελληνικό δίκαιο, ελέγχει, διαχειρίζεται και είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία του website. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στους παρόντες όρους σχετικά με την ευθύνη της Εταιρίας για το περιεχόμενο, η <<Εταιρία>> δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το εάν το <> , το Υλικό, οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα που αναφέρονται σε αυτόν είναι νόμιμα σε χώρες εκτός Ελλάδας. Εάν ο χρήστης αποκτά πρόσβαση στο <> από τοποθεσία εκτός Ελλάδας, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη συμμόρφωσή του με τους τοπικούς νόμους.

7. Σύνδεσμοι προς Άλλες Τοποθεσίες

7.1 To <> μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς διαδικτυακούς τόπους που ανήκουν ή λειτουργούν υπό την επίβλεψη τρίτων εκτός της Εταιρίας. Οι σύνδεσμοι αυτοί παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνση του Χρήστη. Η Εταιρία δεν ελέγχει και δεν είναι υπεύθυνη για την λειτουργία, το περιεχόμενό, τις πολιτικές απόρρητου που ακολουθούν ή την ασφάλεια αυτών των τόπων. Ενδεικτικά, η <<Εταιρία>> δεν ευθύνεται εάν οι διαδικτυακοί τόποι τρίτων: 1)  παραβιάζουν τα δικαιώματα τρίτου, 2)  δεν είναι ασφαλείς ή είναι ανακριβείς, ημιτελείς ή παραπλανητικοί, 3) εμπεριέχουν ιούς ή άλλα προγράμματα καταστροφικής φύσεως.

7.2 Η Εταιρία δεν ενστερνίζεται το περιεχόμενο ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται στους τόπους αυτούς και δεν συνδέεται με τους διαχειριστές των τόπων αυτών. Όπου το <> παραπέμπει μέσω “συνδέσμων” ή hyperlinks σε άλλες ιστοσελίδες, οι ιδιοκτήτες ή/ και διαχειριστές των σελίδων αυτών φέρουν την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων τους, αποκλειόμενης κάθε ευθύνης της Εταιρίας, όπως ενδεικτικά της ευθύνης για παραβίαση δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Εάν ο Χρήστης συνδεθεί με αυτές τις τοποθεσίες, φέρει ο ίδιος αποκλειστικά τον κίνδυνο για τη σύνδεση και την πρόσβαση αυτή, χωρίς καμία εμπλοκή της Εταιρίας.

 1. Διαθεσιμότητα και Ομαλή Λειτουργία

8.1 H <<Εταιρία>> καταβάλλει κάθε εύλογη προσπάθεια για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του website. Οι Χρήστες, ωστόσο, αναγνωρίζουν ότι το διαδίκτυο είναι ένα μη ασφαλές μέσο και ότι η διαθεσιμότητα των διαδικτυακών τόπων μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, από άλλα δίκτυα επικοινωνιών, από τις υπηρεσίες παροχής σύνδεσης στο διαδίκτυο, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του website ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Για τους λόγους αυτούς οι Χρήστες συμφωνούν ότι η Εταιρία  δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τη διακοπή λειτουργίας ή τη μη ομαλή λειτουργία του <>.

8.2 Το <> και η Εταιρία δεν έχουν καμία σχέση με την παροχή υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο και ο Χρήστης παραμένει μόνος υπεύθυνος για την καταβολή όλων των οφειλών στους αρμόδιους παρόχους των σχετικών υπηρεσιών και την εξασφάλιση της πρόσβασής του στο Διαδίκτυο.

8.3 Οι Χρήστες συμφωνούν και αποδέχονται ότι η Εταιρία μπορεί να τροποποιεί ή/ και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα τη λειτουργία του συνόλου ή τμήματος του <> με ή και χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες. Για το λόγο αυτό η Εταιρία  δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία οφειλόμενη στη διακοπή λειτουργίας ή στη μη ομαλή λειτουργία του website ή την αδυναμία πρόσβασης των Χρηστών σε αυτόν, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, τη μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή την απώλεια του περιεχομένου του ή την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Η Εταιρία δεν εγγυάται ότι το website θα είναι συμβατό με τον υπολογιστή, το υλικό και το λογισμικό του κάθε Χρήστη.

9. To Διαθέσιμο Λογισμικό σε αυτή την Τοποθεσία

9.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ή άλλα δικαιώματα επί του λογισμικού που είναι διαθέσιμο για την επίσκεψη του <> ανήκουν στην Εταιρία ή στους παροχείς/ αδειοδότες /δικαιοπάροχους αυτού. Για να υπάρξει πρόσβαση σε πληροφορίες του website Τόπου ενδεχομένως ο Χρήστης θα πρέπει να υπογράψει άδεια με τρίτους παροχείς λογισμικού. Η δυνατότητά του Χρήστη για πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες μπορεί να εξαρτηθεί από το κατά πόσο έχει υπογράψει τέτοιες άδειες. Η χρήση αυτών των λογισμικών διέπεται από τους όρους κάθε σύμβασης παροχής αδείας που εμπεριέχεται στο λογισμικό. Η Εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη διευθέτηση τέτοιων αδειών. Συνιστάται η μη εγκατάσταση ή χρήση λογισμικού εάν ο Χρήστης δεν έχει λάβει τη σχετική άδεια χρήσης. Εάν ο Χρήστης, ωστόσο, προβεί σε τέτοιες πράξεις παρά την έλλειψη αδείας, φέρει ο ίδιος τον κίνδυνο.

10. Συντήρηση του Website

10.1 Σε κάθε περίπτωση η <<Εταιρία>> διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του website για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς καμία περαιτέρω ευθύνη.

11.Ασφάλεια στο Website

11.1 H <<Εταιρία>> καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να προστατευθεί το website από ψηφιακούς υιούς ή/ και οποιουδήποτε άλλου είδους βλαβερά ή καταστροφικά αρχεία (ή προγράμματα) σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι το <> δεν θα προσβληθεί ποτέ από τέτοια στοιχεία. Συνεπώς η ακεραιότητα και διαφύλαξη των λογισμικών συστημάτων και του εξοπλισμού κάθε Χρήστη εναπόκειται στη δική του επιμέλεια και η Εταιρία δεν θα φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση προσβολής του ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Software και hardware) των Χρηστών από υιούς και άλλα βλαβερά αρχεία όπως αυτά εκτίθενται παραπάνω.

 1. Όροι Αγορών

12.1 Ακολουθώντας τη διαδικασία κρατήσεων/αγορών όπως αυτή έχει διαμορφωθεί και προβλέπεται στο <>, ο εκάστοτε χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Εταιρία να τον προμηθεύσει αγαθά ή υπηρεσίες που έχει επιλέξει εφόσον έχει ήδη συμβουλευτεί τους γενικούς όρους συναλλαγών .

12.2 Ως εντολές πώλησης του χρήστη προς την Εταιρία σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που προσφέρονται μέσω του website, νοούνται ειδικότερα οι παρακάτω πράξεις:

Α)Οι κρατήσεις και αγορές, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη μέσω του website.

Β) Οι κρατήσεις και αγορές , οι οποίες πραγματοποιούνται τηλεφωνικώς από τον χρήστη μέσω του τηλεφώνου επικοινωνίας της Εταιρίας.

Γ)  Οι κρατήσεις και αγορές, οι οποίες πραγματοποιούνται από τον χρήστη στα γραφεία της Εταιρίας.

12.3 Η κράτηση και αγορά  προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω του website είναι εφικτή μόνο στην περίπτωση διαθεσιμότητας του συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας. Σε περίπτωση που ολοκληρωθεί με την αντίστοιχη εξόφλησή της  η κράτηση/αγορά, η καταρτιζόμενη σύμβαση δεσμεύει αποκλειστικά τον χρήστη και την Εταιρία. Σε κάθε περίπτωση ρητώς, η εντολή κράτησης/αγοράς δεσμεύει τον χρήστη. Οι κρατήσεις που ΔΕΝ πραγματοποιούνται μέσω του website  ενδέχεται να έχουν διαφορετική τιμολόγηση.

12.4. Σε περίπτωση βραχυπρόθεσμων αλλαγών στις παραδόσεις προϊόντων ή υπηρεσιών τις οποίες έχει επιλέξει ο χρήστης, για τις οποίες η Εταιρία είναι διαμεσολαβητής , π.χ. σε περίπτωση καθυστέρησης ή ανωτέρας βίας , η Εταιρία θα προσπαθήσει να επικοινωνήσει μαζί με τον χρήστη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να ενημερώσει τον χρήστη σχετικά. Για μεταθέσεις, καθυστερήσεις και ακυρώσεις πώλησης αγαθών ή υπηρεσιών Τρίτων η Εταιρία ουδεμία ευθύνη φέρει.

 1. Όροι Επιβεβαίωσης και Εξοφλήσεων Κρατήσεων/Αγορών

13.1 Σε περίπτωση κράτησης/αγοράς μέσω του website ο χρήστης θα λάβει από την επιβεβαίωση για την κράτηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει ΑΜΕΣΩΣ την ορθότητα των στοιχείων της επιβεβαίωσης (όνομα, ημερομηνία , είδος, τιμή κ.λ.π.) και να ενημερώσει την Εταιρία για τυχόν λάθη που έγιναν κατά την διάρκεια της καταχώρησης. Λάθη τα οποία αναφέρονται μετά την πάροδο της ημέρας μέσα στην οποία έγινε η καταχώρηση της κράτησης/αγοράς από τον χρήστη δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί η <<Εταιρία>> ότι η διόρθωση του λάθους είναι εφικτή χωρίς κόστος ακόμη και στην έγκαιρη ενημέρωση από τον χρήστη. Σημειώνεται, ότι η εκπρόθεσμη αναφορά λαθών ή η μη δυνατότητα διόρθωσής τους σε καμία περίπτωση δεν γεννά δικαίωμα υπαναχώρησης από την σύμβαση.

13.2 Τα αγαθά και οι υπηρεσίες αποστέλλονται στον χρήστη συνήθως μέσω υπηρεσιών ταχυμεταφοράς. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορούν να παραληφθούν από τα γραφεία της Εταιρίας. O χρήστης σε περίπτωση μη παραλαβής των αγαθών/υπηρεσιών που έχει επιλέξει οφείλει να επικοινωνήσει με την Εταιρία. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και πιθανώς με χρέωση του χρήστη τα αγαθά και υπηρεσίες μπορούν να παραδοθούν  σε οποιονδήποτε άλλο χώρο του υποδείξει ο χρήστης στην Εταιρία.

 1. Τιμές και Τρόποι Πληρωμής και Τρόποι Αποστολής

14.1 Οι τιμές που αναγράφονται στο <> σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό/υπηρεσία αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία/αγαθό, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την αμοιβή της <<Εταιρίας>> για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω του Website, που ισχύουν κατά τον χρόνο της ολοκλήρωσης της κράτησης άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο <>.

14.2 Το κόστος κάθε αγαθού/υπηρεσίας που προσφέρεται μέσω του <> καθορίζεται από την <<Εταιρία>> και γνωστοποιείται μαζί με τους λοιπούς όρους στον χρήστη. Η <<Εταιρία>> δεν ευθύνεται για πρόσθετα τέλη ακύρωσης που τυχόν επιβάλλονται από τον εκάστοτε Τρίτο Προμηθευτή /Πάροχο σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής με υπαιτιότητα του χρήστη. Τα τέλη αυτά βαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη.

14.3 Οι ως άνω τιμές που αναγράφονται στο <> μπορούν να τροποποιηθούν από την <<Εταιρία>> ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων /αγοράς εφόσον ο Τρίτος Προμηθευτής/Πάροχος που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε την συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι μεταβολή των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιείται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλεται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.

14.4 Το τίμημα του εκάστοτε αγαθού ή υπηρεσίας εξοφλείται σύμφωνα με τον τρόπο που αναγράφεται στο <> καθώς ως επιβεβαιωμένες κρατήσεις/αγορές νοούνται αποκλειστικά και μόνο οι πλήρως εξοφλημένες με πιστωτική κάρτα online ή/και μετρητοίς ή /και με αντικαταβολή που τις αποτελούν. Τα δε στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας διαβιβάζονται αυτομάτως στον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας.

14.5 Σε περίπτωση κράτησης/αγοράς η <<Εταιρία>> δύναται να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήσης ως εξασφάλιση της κράτησης /αγοράς διατηρώντας το δικαίωμα να προβεί σε κάθε ενέργεια για την χρέωση της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για το συγκεκριμένο αγαθό για το οποίο έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο το αγαθού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/ και τους όρους του Τρίτου Προμηθευτή/Παρόχου που παρέχει το συγκεκριμένο αγαθό. Κάθε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.

14.6 Σε περίπτωση που η κράτηση αφορά συνδυασμό 2 ή και περισσοτέρων υπηρεσιών/αγαθών, είναι υποχρέωση του πελάτη να έχει διαθέσιμο όριο στην πιστωτική του κάρτα ισόποσο ή μεγαλύτερο από το συνολικό κόστος και των συνδυασμένων υπηρεσιών Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει ενδεχόμενο να επιβεβαιωθεί μόνο η μία από τις δύο κρατήσεις υπηρεσιών/αγαθών χωρίς δυνατότητας ακύρωσης. Στην περίπτωση που ο τρόπος πληρωμής είναι με πιστωτική κάρτα η χρέωση όλου του ποσού γίνεται με την ολοκλήρωση της κράτησης. Σε περίπτωση που η πληρωμή γίνεται με κατάθεση στην τράπεζα, συνήθως δίνεται διορία 24 ώρες για να γίνει η κατάθεση όλου του ποσού, ωστόσο χωρίς να συνεπάγεται και αντίστοιχη δέσμευση των υπηρεσιών /αγαθών της Εταιρίας ή των Τρίτων Προμηθευτών/Παρόχων.

14.7 Πριν την εξόφληση του τιμήματος η <<Εταιρία>> δεν έχει υποχρέωση να μεταβιβάσει τα αγαθά ή υπηρεσίες στο χρήστη. Σε κάθε περίπτωση, η υποχρέωση του πελάτη για την εξόφληση του τιμήματος, για τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που έχει παραγγείλει, παραμένει. Η <<Εταιρία>> ενδέχεται να προσκαλέσει τον χρήστη να προσκομίσει κάποιο αποδεικτικό στοιχείο κατάθεσης τραπεζικού λογαριασμού του μέσω φαξ ή και ταχυδρομικώς πριν την οριστική έκδοση του αποδεικτικού πώλησης ή την ολοκλήρωση της κράτησης/αγοράς. Η <<Εταιρία>> έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε από τον εκάστοτε χρήστη να προσκομίσει οιαδήποτε στοιχεία (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/ και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), τα οποία θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να ταυτοποιήσει τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο στα πλαίσια της παροχής των υπηρεσιών. Η Εταιρία έχει το δικαίωμα να αποστείλει τα αγαθά /υπηρεσίες αποκλειστικά στην διεύθυνση την οποία έχει δηλώσει ο χρήστης στην τράπεζά του ή στον εκδότη της πιστωτικής του κάρτας.

14.8 Η Εταιρία έχει δικαίωμα να απορρίψει την οποιαδήποτε κράτηση ή συναλλαγή θεωρεί για τον οποιοδήποτε λόγο ως επισφαλή ή/και δεν ανταποκρίνεται στους Γ.Ο.Σ.

14.9

 Οι τρόποι πληρωμής που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είναι οι εξής:

Πιστωτικές Κάρτες (VISA, MASTERCARD, MAESTRO, AMERICAN EXPRESS)

– Αντικαταβολή 

– Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό.

       EUROBANK IBANK : GR6502601520000600200525126       

       Α.Λ 0026.0152.60.0200525126    ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΙΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε

       PEIRAIOS BANK :  GR801716380006638109573864     

 

       Α.Λ 6638-109573-864            ΣΑΒΒΑΣ ΠΕΡΓΑΜΑΛΙΑΝ & ΣΙΑ Ο.Ε

 

 Για αγορές από τα ηλεκτρονικά καταστήματα: www.aram.gr : 

Μπορείτε να καταθέσετε το αντίτιμο των αγορών σας στους παρακάτω λογαριασμούς αυστηρά εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή της παραγγελίας σας. Σε περίπτωση που υπερβείτε το συγκεκριμένο χρονικό  όριο η παραγγελία σας θα ακυρωθεί 

Στο καταθετήριο της τράπεζας πρέπει να αναγράψετε ως αιτιολογία:

1.       Το πλήρες ονοματεπώνυμό σας

2.       Τον αριθμό της παραγγελίας σας, ο οποίος θα σας αποσταλεί μέσω email κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγγελίας.

 

 

Η παραγγελία σας δε θα αποσταλεί μέχρι να λάβουμε την πληρωμή σας.

 Σε κάθε περίπτωση, εκτός της αντικαταβολής, η αποστολή των ειδών θα εκτελεστεί μόνο αφού γίνει η εξόφληση τους και η επιβεβαίωση της πληρωμής τους.

Οι αγορές που πραγματοποιούνται στο
ηλεκτρονικό μας κατάστημα αποστέλλονται βάσει της μεθόδου αποστολής που έχετε
επιλέξει κατά τη διαδικασία του checkout εντός. 

Τρόπος αποστολής

Οι παραδόσεις των παραγγελιών
πραγματοποιούνται 

 1. Mέσω της συνεργαζόμενης εταιρείας  courier
  ΕΛΤΑ
  .
 2. Με παραλαβή από το κατάστημα κατόπιν συνεννόησης
  ώστε να έχει προετοιμαστεί η παραγγελία σας. 

Χρόνος αποστολής

Όλες οι παραγγελίες αποστέλλονται από την
εταιρεία μας την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα
που πραγματοποιείτε την παραγγελία σας και σε κάθε περίπτωση μετά την
επιβεβαίωση της πληρωμής σας εκτός της περίπτωσης της αντικαταβολής. Η παράδοση
της παραγγελίας σας γίνεται σε 1-3 ημέρες από την εταιρεία courier. Για τις
περιοχές που χαρακτηρίζονται ως «δυσπρόσιτες» από την εταιρεία ταχυμεταφορών, ο
χρόνος αυτός ενδέχεται να διαφέρει. 

Οι παραδόσεις των προϊόντων τα όποια έχουν
προσαρμοσθεί κατά παραγγελία (customi
zed) θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα της παραγωγής τους, οπότε ενδέχεται να παρατείνεται ο χρόνος
αποστολής τους, σε κάθε περίπτωση πάντως θα υπάρχει σχετική ενημέρωση στην
ηλεκτρονική σας διεύθυνση κατόπιν συνεννόησης με το κατάστημα.

Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση
που έχετε εισάγει είναι σωστή, καθώς θα είναι αδύνατον να διορθωθεί κατόπιν της
αποστολής της παραγγελίας σας. Σε περίοδο εκπτώσεων ή προσφορών ή ειδικών
συνθηκών ανωτέρας βίας οι προθεσμίες παραλαβής μπορεί να είναι μεγαλύτερες των
εκτιμώμενων.  

Αποστολή Δώρων

Όλες οι αποστολές συνοδεύονται από το
αντίστοιχο νόμιμο παραστατικό. Σε περίπτωση που θέλετε να στείλετε κάποια
αποστολή ως δώρο, θα πρέπει στο πεδίο ‘’Σχόλια’’ να σημειώσετε την λέξη
‘’Δώρο’’, προκειμένου να το συνοδεύουμε μόνο με Δελτίο Αποστολής. Όλες
μας οι αποστολές είναι σε δωρεάν συσκευασία δώρου
.

Κόστος Αποστολής

Οι παραγγελίες που υπερβαίνουν το ποσό των
50 €, αποστέλλονται Δωρεάν 

Για παραγγελίες κάτω των 50 €  το κόστος των μεταφορικών είναι 3€. 

 

Φόροι

 Οι
Τιμές συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24% σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία.

Επιφύλαξη

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα:

 • να μην διεκπεραιώσει την παραγγελία εφόσον κρίνει
  ότι τα στοιχεία τα οποία της έχουν δοθεί είναι αναληθή.
 • να τροποποιεί τις τιμές των προϊόντων της, χωρίς
  να επηρεάζονται οι τιμές των προϊόντων, τα οποία ήδη βρίσκονται υπό
  παράδοση.
 • Να τροποποιήσει τους όρους και τις χρεώσεις
  αποστολών οποιαδήποτε στιγμή. 

Nα τονισθεί ότι, ενδέχεται να υπάρξει κάποια απόκλιση της εμφάνισης
του  προϊόντος από την απεικόνιση αυτού ψηφιακά στο ηλεκτρονικό μας
κατάστημα.

 1. Όροι Ακυρώσεων

15.1 Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που παρέχει η <<Εταιρία>>, εξαρτάται πάντα από την κρίση της <<Εταιρίας>>. Το κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης καθορίζεται από την Εταιρία ή του εκάστοτε Τρίτου Προμηθευτή/Παρόχου, και βαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη. Ο χρήστης δύναται, εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παράδοση των αγαθών στον χρήστη (ή την παράδοση σε μεταφορέα που επέλεξε ο χρήστης διαφορετικό από αυτόν που προσέφερε η Εταιρεία), να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση που σύναψε με την Εταιρεία (δηλαδή, για όλα τα αγαθά κάθε παραγγελίας). Η Εταιρεία στην περίπτωση θα επιστρέψει στον χρήστη όλα τα χρήματα που έλαβε από αυτόν (με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό του χρήστη) -σε κάθε περίπτωση, δεν θα χρεωθούν έξοδα για τέτοια επιστροφή χρημάτων-, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των εξόδων παράδοσης, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που η Εταιρεία θα ενημερωθεί για την υπαναχώρησή του χρήστη (μέσω email, τηλεφώνου ή δελτίου επιστροφής). Ο χρήστης οφείλει, στη περίπτωση αυτή, να επιστρέψει με μέσο της επιλογής του και με δικά του έξοδα τα αγαθά στην Εταιρεία, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα που δήλωσε ότι υπαναχωρεί από τη σύμβαση. Ο χρήστης φέρει ευθύνη μόνο για οποιαδήποτε μείωση της αξίας των αγαθών προκύψει από χειρισμό που δεν ήταν απαραίτητος για να προσδιορίσει τη φύση, τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία των αγαθών.

15.2 Σε περίπτωση που ο Τρίτος Πάροχος παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης, ο οποίος επιθυμεί να πραγματοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή ακύρωση, είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την <<Εταιρία>> μέσω e-mail info@aram.gr ή μέσω φαξ στο 2691029534. O χρόνος υπαναχώρησης είναι μέχρι 14 μέρες  . Εάν η εντολή ακύρωσης/αλλαγής σταλεί εκτός συνηθισμένων ωρών εργασίας (καθημερινές 9:00πμ-2:00μμ) τότε ως ημέρα παραλαβής της σχετικής εντολής θα θεωρηθεί η επόμενη εργάσιμη.

15.3 Η <<Εταιρία>> δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση/αγορά αν δεν έχει λάβει την έγγραφη εντολή του χρήστη όπως προαναφέρθηκε. Σε περίπτωση ακύρωσης, ή μερικής ακύρωσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της <<Εταιρίας>> η αμοιβή της Εταιρίας  για την μεσολάβηση της ή και τις εργασίες/υπηρεσίες που έχει ήδη διαθέσει προς τον χρήστη  δεν επιστρέφεται ενώ υπάρχει πάγια χρέωση ως εξής:

 1. A) ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ: 10 ευρώ για κάθε αγαθό συν την οποιαδήποτε πολιτική χρεώσεων, της ακύρωσης – αλλαγής του εκάστοτε Τρίτου Προμηθευτή εφόσον προκύπτει.
 2. B) ΡΟΛΟΓΙΑ: 10 ευρώ για κάθε αγαθό συν την οποιαδήποτε πολιτική χρεώσεων, της ακύρωσης – αλλαγής του εκάστοτε Τρίτου Προμηθευτή εφόσον προκύπτει.

Γ)….

15.4 Σε περίπτωση αλλαγής κάποιας κράτησης/αγοράς, ενός προϊόντος ή υπηρεσίας που έχει πραγματοποιήσει ο χρήστης μέσω της <<Εταιρίας>>, δύναται να ζητηθεί από τον χρήστη καταβολή επιπρόσθετου τέλους επανέκδοσης, εφόσον το απαιτήσει αντίστοιχα ο Τρίτος Πάροχος.

15.5 Η ημερομηνία για επιστροφή χρημάτων από ακυρώσεις εξαρτάται από το είδος του προϊόντος ή της υπηρεσίας και την πολιτική του εκάστοτε Τρίτου Προμηθευτή/Πάροχου. Και εφόσον αυτός έχει ήδη ολοκληρώσει  την διαδικασία επιστροφής χρημάτων προς την <<Εταιρία>>. Καταχώρηση του αιτήματος αλλαγής ή ακύρωσης δεν συνεπάγεται και την ταυτόχρονη ή/και άμεση αλλαγή ή ακύρωση. Η επιστροφή χρημάτων στον πελάτη θα πραγματοποιηθεί το νωρίτερο στο τέλος του επόμενου ημερολογιακού μήνα από την ημερομηνία της ακύρωσης. Για πιθανές καθυστερήσεις εξαιτίας της πολιτικής Τρίτων Προμηθευτών/Παρόχων, η <<Εταιρία>> δεν φέρει ουδεμία ευθύνη. Η επιστροφή χρημάτων που αφορά αποκλειστικά προϊόντα και υπηρεσίες της <<Εταιρίας>>, θα πραγματοποιείται μετά από 30 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης και εφόσον προηγουμένως ο χρηματοπιστωτικός οργανισμός ή διαμεσολαβητής παράδοσης (π.χ. courier) έχει ολοκληρώσει την διαδικασία επιστροφής χρημάτων προς την <<Εταιρία>>. Ειδικότερα στην email επικοινωνία σας με την <<Εταιρία>> θα πρέπει σε οποιαδήποτε περίπτωση να αναγράφεται και ο κωδικός της σχετικής κράτησης/αγοράς που έχετε λάβει. Παράλληλα, θα πρέπει να διατυπώνεται με εύλογο και σαφή τρόπο ο λόγος ακύρωσης ή/και αλλαγής που ζητείται.

15.6 Στην περίπτωση που επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε άλλη μεταφορική της επιλογής σας, θα επιβαρυνθείτε εξ’ ολοκλήρου το κόστος των μεταφορικών το οποίο και θα καταβάλετε στην μεταφορική εταιρεία που θα επιλέξετε την στιγμή της αποστολής του δέματος. Το δέμα σας μέσα θα πρέπει να περιέχει α). το προϊόν το οποίο επιστρέφετε καθώς και την συσκευασία δώρου   β). όλα τα έγγραφα που συνόδευαν το προϊόν κατά την αποστολή του (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο κ.λ.π.). Στην περίπτωση που διαπιστωθεί κάποιο ελάττωμα κατά τον ποιοτικό έλεγχο στο προϊόν που επεστράφη, τη συσκευασία ή τα παραστατικά του, η εταιρεία οφείλει να επιστρέψει το δέμα πίσω στον καταναλωτή ή να επικοινωνήσει με τον καταναλωτή για την επίλυση του ζητήματος.

Δεν Γίνονται δεκτές οι επιστροφές σε Εποχιακά Είδη (Γούρια, Πασχαλινά είδη κλπ.), σε είδη που έχουν τροποποιηθεί και προσαρμοσθεί κατά την  παραγγελία  καθώς  και είδη τα οποία φέρουν εμφανή σημάδια χρήσης καθώς και σε σκουλαρίκια για λόγους υγιεινής .

Για να πραγματοποιήσετε αλλαγή με άλλο προϊόν μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το κατάστημα τηλεφωνικά ή με e-mail και θα επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας ώστε να σας εξυπηρετήσουμε απευθείας.

Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να πραγματοποιήσετε την αλλαγή σας στο κατάστημα ARAM  έχοντας μαζί σας το προϊόν και την απόδειξη αγοράς.

Κατά την επιστροφή του προϊόντος μπορείτε να αναγράψετε τους λόγους που επιστρέφετε το προιον για να μας βοηθήσετε να βελτιώσουμε

Η διεύθυνση στην οποία πρέπει να σταλούν τα προϊόντα προς επιστροφή στο e-shop είναι:

ARAM

Διεύθυνση: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΑΝΔΡΕΟΥ ΛΟΝΤΟΥ 10 ΑΙΓΙΟ

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 26910 23637

Ηλεκτρονική διεύθυνση: info@aram.gr

 1. Αποκλεισμός Ευθύνης

15.1 Το <> χρησιμοποιείται «ως έχει», υποκείμενος σε τροποποιήσεις εκ μέρους της Εταιρίας, χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τον Χρήστη.

15.2 Η Εταιρία θα καταβάλλει όλες τις δυνατές προσπάθειες να ελέγξει τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στo <> για  τυχόν λάθη και ανακρίβειες. Η <<Εταιρία>> δεν εγγυάται ούτε φέρει οιαδήποτε ευθύνη για την ορθότητα, ακρίβεια και σαφήνεια των πληροφοριών που αναρτώνται στο <>, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, δεδομένου ότι οι πληροφορίες αυτές παρέχονται από τον εκάστοτε Τρίτο Προμηθευτή/Πάροχο.  Η Εταιρία δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη σχετικά με την προβαλλόμενη από τον Τρίτο Προμηθευτών/Πάροχο επάρκεια, καταλληλότητα και διαθεσιμότητα των παρεχομένων αγαθών και υπηρεσιών κατά την ημερομηνία της κράτησης/αγοράς.

15.3 Η <<Εταιρία>> δεν εγγυάται ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για τυχόν πράξεις, παραλείψεις ή παραβιάσεις του εκάστοτε Τρίτου Προμηθευτή/Παρόχου στο πλαίσιο της συνεργασίας τους με την <<Εταιρία>> ή και για τυχόν μη εκπλήρωση της παροχής προς τους χρήστες. Σε καμία περίπτωση η Εταιρία δεν ευθύνεται για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αρνήσεις οποιουδήποτε Τρίτου Προμηθευτή/Παρόχου ή για τραυματισμό, θάνατο, καταστροφή περιουσίας ή άλλες ζημίες ή αποζημιώσεις και χρηματικές ικανοποιήσεις και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία και τη χρήση του δικτυακού τόπου και των πληροφοριών, προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχονται ή και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή υπηρεσίες ή πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού του δικτυακού τόπου. Η <<Εταιρία>> δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν θα αποζημιώσει κανέναν λόγω καθυστέρησης, ακύρωσης, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλης αιτίας που δεν βρίσκονται στο άμεσο έλεγχό της.  Επιπλέον δεν έχει καμία ευθύνη αποζημίωσης για οποιοδήποτε πρόσθετο έξοδο, παράλειψη, καθυστέρηση, αλλαγή δρομολογίου ή πράξη οποιασδήποτε κρατικής αρχής.

15.4 Σε κάθε περίπτωση την <<Εταιρία>> ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των χρηστών ή και οιουδήποτε τρίτου για άμεση ή έμμεση ζημία, διαφυγόντα κέρδη, απώλεια εσόδων ή κέρδους, απώλεια ευκαιρίας, απώλεια ή καταστροφή δεδομένων και εν γένει για οιουδήποτε είδους θετική ή αποθετική ζημία η οποία οφείλεται ή αφορά στην πρόσβαση ή/και χρήση του <> και στα αγαθά που αποκτήθηκαν μέσω αυτού. Ως εκ τούτου οι Χρήστες συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη χρήση του <>, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου του

15.5 Η <<Εταιρία>> ρητώς δεν φέρει καμία ευθύνη και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του δικτυακού τόπου χωρίς να εγγυάται όμως για την σωστή λειτουργία και την καταλληλότητα όσον αφορά τα προγράμματα (software), τα προϊόντα και τις προσφερόμενες υπηρεσίες καθώς και του ότι οι λειτουργίες του θα είναι αδιάκοπες ή απαλλαγμένες από ιούς η άλλα παρόμοια στοιχεία. Οι εδώ παρεχόμενες πληροφορίες υπόκεινται σε συνεχείς αλλαγές. Η <<Εταιρία>> ή συνεργάτης/τες της έχουν το δικαίωμα να πραγματοποιήσουν τροποποιήσεις στον δικτυακό τόπο οποιαδήποτε στιγμή. Τέλος, η Εταιρία δεν ευθύνεται για την διαθεσιμότητα, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή το περιεχόμενο διαδικτυακών τόπων τρίτων, οι οποίοι εμπεριέχονται ως σύνδεσμοι στο <>.

15.6. ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ME ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. Η ΕΤΑΙΡΙΑ, ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ, ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΟΥ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΣ ΠΟΥ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ή ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΦΕΡΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΗΘΙΚΗ, ΘΕΤΙΚΗ Ή ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ Ή ΣΥΝΔΕΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WEBSITE Ή ΤΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΙΑΣ ΛΗΨΗΣ ΙΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ Ή ΑΠΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΑΥΤΟΝ.

 1. Ευθύνη του Χρήστη

16.1 Ο εκάστοτε χρήστης οφείλει να χρησιμοποιεί το <> έχοντας νόμιμους σκοπούς και με νόμιμους τρόπους, έτσι ώστε να μην εμποδίζει ή περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο χρήστης υποχρεούται να χρησιμοποιεί τον παρόντα διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστή ήθη και τους παρόντες γενικούς όρους συναλλαγών. Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να αποκλειστεί από την πρόσβαση στις παρεχόμενες υπηρεσίες.

16.2 Όπως προαναφέρεται ο χρήστης των παρεχόμενων μέσω του <> υπηρεσιών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, να έχει δικαιοπρακτική ικανότητα και σε περίπτωση που ενεργεί για λογαριασμό τρίτου να έχει σχετική εξουσιοδότηση και να τηρεί τις νομικές προϋποθέσεις Όρων Χρήσης αυτού του δικτυακού τόπου.

16.3 Ο χρήστης πρέπει να εγγυάται για την ορθότητα και πληρότητα όλων των προσωπικών δεδομένων και στοιχείων του τα οποία γνωστοποιεί στην Εταιρία στο πλαίσιο επιτυχούς ολοκλήρωσης της παροχής των υπηρεσιών μέσω του <>.

16.4 Οποιαδήποτε κράτηση/αγορά και αν πραγματοποιηθεί για κερδοσκοπικούς, παραπλανητικούς σκοπούς ή με σκοπό την εξαπάτηση ή στην περίπτωση που αποβλέπει στην αύξηση της ζήτησης, απαγορεύεται. Η δυνατότητα κράτησης υπηρεσιών ή προϊόντων μέσω αυτού του δικτυακού τόπου επιτρέπεται να αξιοποιηθεί μόνο στην περίπτωση πραγματοποίησης νόμιμων κρατήσεων και αγορών στο όνομα του χρήστη ή και αναφορικά με άλλα πρόσωπα, στο όνομα και για λογαριασμό των οποίων έχει το δικαίωμα να ενεργήσει.

16.5 Ο κάθε χρήστης υποχρεούται να καταχωρεί τα σωστά στοιχεία επικοινωνίας κατά την κράτηση του. Σε περίπτωση λάθους η Εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη. Εάν ο χρήστης εκπροσωπεί εταιρεία και επιθυμεί έκδοση τιμολογίου οφείλει να καταχωρήσει τα σωστά στοιχεία για την έκδοση. Σε περίπτωση λάθους στην καταχώρηση του τιμολογίου η ακύρωση και επανέκδοση του έχει κόστος ύψους 5€. Το ίδιο ισχύει και εάν ο χρήστης ζητήσει απλή απόδειξη πώλησης κατά την κράτηση του και επιθυμεί αλλαγή σε τιμολόγιο.

16.6. Οι Χρήστες επιπλέον ενδεικτικά και όχι περιοριστικά δεσμεύονται ότι με τη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου:

 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο που να εμποδίζει ή/ και να καθιστά αδύνατη την ομαλή ή/ και σύννομη χρήση του Διαδικτυακού Τόπου και των άλλων συνδεδεμένων με αυτόν διαδικτυακών τόπων από άλλους χρήστες,
 • δεν θα ενεργούν κατά τρόπο ώστε να παραβιάζονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της <<Εταιρίας>> ή τρίτων (σχετικά με την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας διαβάστε την Προστασία Πνευματικών Δικαιωμάτων),
 • δεν θα ενεργήσουν κατά τρόπο ώστε να παραπλανήσουν οποιονδήποτε τρίτο ως προς την προέλευση του περιεχομένου του <> ή και να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη  της Εταιρίας,
 • δεν θα εγκαθιστούν ή προωθούν με οποιονδήποτε τρόπο αυτόκλητα ή μη ρητώς εγκεκριμένα από την Εταιρία διαφημιστικά μηνύματα σε οποιαδήποτε μορφή, μη ζητηθέντα ηλεκτρονικά μηνύματα (spam) και γενικά δε θα προβαίνουν σε προώθηση ανεπιθύμητων πληροφοριών με οποιοδήποτε τρόπο,
 • δεν θα «ανεβάζουν» ή μεταδίδουν με οποιοδήποτε τρόπο υλικό και πληροφορίες που δε δικαιούνται να αποκαλύψουν δυνάμει διατάξεων του δικαίου ή ιδιωτικών συμφωνιών  (π.χ. εμπιστευτικές πληροφορίες),
 • δεν θα επεμβαίνουν ή θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή προξενούν με οποιοδήποτε άλλο τρόπο βλάβη στο <>, στο Υλικό που φιλοξενείται σε αυτόν, στους πηγαίους κώδικες (sourcecode) του λογισμικού που τον αποτελεί, στον διακομιστή όπου αυτός φιλοξενείται ή/ και σε δίκτυα συνδεδεμένα με ή προσβάσιμα μέσω του <> ή άλλων διαδικτυακών τόπων συνδεδεμένων με αυτόν,
 • δεν θα επιδιώκουν σκοπό, ο οποίος απαγορεύεται από τους παρόντες Όρους Χρήσης,
 • δεν θα προβαίνουν σε ενέργειες που θα μπορούσαν να συνιστούν ή να ενθαρρύνουν συμπεριφορά που θα μπορούσε να θεωρηθεί ποινικό αδίκημα, να εγείρει αστική ευθύνη ή να παραβιάσει με άλλο τρόπο οποιοδήποτε νόμο,
 • δεν θα δημοσιεύουν ή μεταδίδουν οποιουδήποτε υλικό με απειλητικό, αναληθές, παραπλανητικό, προσβλητικό, παρενοχλητικό, συκοφαντικό, χυδαίο, ανήθικο, σκανδαλώδες, πορνογραφικό ή βλάσφημο περιεχόμενο. H Εταιρία θα συνεργαστεί πλήρως με όλες τις αρχές επιβολής του νόμου και θα συμμορφωθεί πλήρως με οποιαδήποτε δικαστική απόφαση που θα ζητά ή θα δίνει εντολή για την αποκάλυψη της ταυτότητας οποιουδήποτε ατόμου δημοσιεύει ή μεταδίδει τέτοιου είδους πληροφορίες και υλικό,
 • δεν θα συγκεντρώνουν διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλα στοιχεία χρηστών από το <> με ηλεκτρονικά ή άλλα μέσα και με σκοπό να πραγματοποιήσουν ανεπιθύμητη εμπορική ή άλλη επικοινωνία με αυτούς,
 • δεν θα «ανεβάζουν», μεταδίδουν, αποθηκεύουν ή καθιστούν διαθέσιμα στο κοινό με οποιοδήποτε τρόπο φωτογραφίες τρίτων χωρίς να έχουν την συναίνεσή τους.

16.7 Ρητώς διευκρινίζεται ότι απαγορεύεται η χρήση του <>  για διαφήμιση ή για προσφορές από το χρήστη, εκτός αν υπάρξει αντίθετη ρητή συμφωνία με την Εταιρία.

16.8 Απαγορεύεται αυστηρά η χρήση οποιουδήποτε στοιχείου του Υλικού εκτός από αυτήν που προβλέπεται από τους παρόντες όρους χρήσης, χωρίς έγγραφη άδεια της <<Εταιρίας>>. Σε περίπτωση παραβίασης των όρων χρήσης η Εταιρία θα κάνει πλήρη χρήση των ένδικων μέσων που της παρέχονται από το νόμο, συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ποινικής δίωξης.

16.9 Ο χρήστης αποδέχεται ότι η κατάχρηση των υπηρεσιών του <> της Εταιρίας ενδέχεται να έχει ως συνέπεια τον αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την πρόσβαση στις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου αυτού.

 1. Πνευματικά Δικαιώματα

17.1 To < ARAM > αποτελεί Πνευματική Ιδιοκτησία και το μέσο προβολής της <<Εταιρίας>> και των συνεργαζόμενων Τρίτων Παρόχων /Προμηθευτών της και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου για την προστασία της πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας Το σύνολο των πληροφοριών, των στοιχείων και των απεικονίσεων και εν γένει του περιεχομένου που αναρτάται στο < ARAM> καθώς και του λογισμικού και των εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένου του εικαστικού μέρους, που χρησιμοποιούνται για την λειτουργία και τη διαχείριση του <>, αποτελούν κυριότητα και πνευματική ιδιοκτησία της <<Εταιρίας>> ή των αντίστοιχων δικαιοπαρόχων τους.

17.2 Δια του παρόντος δεν παρέχεται στον Χρήστη οποιοδήποτε ιδιοκτησιακό δικαίωμα επί του <ARAM> και του Υλικού, παρά μόνο οι εξουσίες χρήσης που ρητώς προβλέπονται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Κάθε χρήστης του <ARAM> οφείλει να χρησιμοποιεί τις παρεχόμενες μέσω αυτού πληροφορίες αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με την προορισμένη χρήση τους δηλαδή για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας που έχουν επιλέξει μέσω του <ARAM> και να απέχει από οποιαδήποτε απόπειρα ή ενέργεια αναπαραγωγής, ιδιοποίησης, αντιγραφής, αλλοίωσης, τροποποίησης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης αυτών, άλλως χρήσης που δεν εξυπηρετεί την προοριζόμενη χρήση τους.

17.3 Το σύνολο των σημάτων και των διακριτικών γνωρισμάτων, είτε είναι κατοχυρωμένα είτε όχι, που αναρτώνται ή/ και γνωστοποιούνται στο <ARAM> ανήκουν στη <<Εταιρία>> ή στους Τρίτους Παρόχους στους οποίους αναφέρονται ή/και στους δικαιοπαρόχους αυτών. Κάθε χρήστης οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια χρήσης, εκμετάλλευσης, ιδιοποίησης, αλλοίωσης και εν γένει μη εξουσιοδοτημένης χρήσης των διακριτικών γνωρισμάτων αυτών καθώς και από οποιαδήποτε απόπειρα παραπλάνησης του κοινού σχετικά με τον πάροχο του περιεχομένου, δικαιούχο των ανωτέρω δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, τους παρόχους των υπηρεσιών ή/ και την ταυτότητα του διαχειριστή του <>.

17.4 Ρητώς διευκρινίζεται προς άρση κάθε τυχόν αμφισβήτησης ότι οι χρήστες απαγορεύεται να πραγματοποιήσουν οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχό τους του περιεχομένου του <ARAM>. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης άδειας της Εταιρίας ή άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων

17.5 Υπό την προϋπόθεση ότι ο Χρήστης συμμορφώνεται με τους Όρους Χρήσης και με την Πολιτική Προστασίας Απορρήτου & Προσωπικών Δεδομένων, η <<Εταιρία>> του παραχωρεί ατελώς μια περιορισμένη, μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και μη εκχωρητή άδεια να αποκτά πρόσβαση, να φορτώνει, να εμφανίζει στην οθόνη της συσκευής του το website και το Υλικό και εν γένει να χρησιμοποιεί αυτόν για τον σκοπό που ορίζεται στους παρόντες Όρους Χρήσης. Συναφώς, κάθε Χρήστης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι το website και το Υλικό του προορίζεται μόνο για προσωπική και όχι για εμπορική χρήση. Κάθε Χρήστης δικαιούται να «κατεβάσει» (download) ή/ και να αντιγράψει ή/ και να αποθηκεύσει μεμονωμένο τμήμα του Υλικού του <ARAM> για αυστηρά προσωπική του χρήση και όχι για εμπορικό σκοπό, χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του και υπό την προϋπόθεση ότι θα προστατεύει κάθε και όλα τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα της Εταιρίας από οποιαδήποτε προσβολή. Για οποιοδήποτε άλλο σκοπό οι ως άνω ενέργειες θα είναι επιτρεπτές μόνο, εφόσον γίνονται με τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Η πρόσβαση στον Διαδικτυακό Τόπο ή οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες ενέργειες σε καμία περίπτωση δε θα έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία δικαιώματος, τίτλου ή εννόμου συμφέροντος σε οποιοδήποτε τμήμα ή το σύνολο του <ARAM> που «κατέβηκε» ή/ και αντιγράφηκε ή/ και αποθηκεύτηκε.

17.6 Επίσης, απαγορεύονται ενέργειες για την παράκαμψη ή παραβίαση των κανόνων ασφάλειας ή κανόνων χρήσης περιεχομένου που προβλέπονται, εφαρμόζονται ή επιβάλλονται από οποιαδήποτε λειτουργικότητα (συμπεριλαμβανομένης μεταξύ άλλων της λειτουργικότητας διαχείρισης ψηφιακών δικαιωμάτων) που περιέχεται στο <ARAM>.

17.7 Οι Χρήστες με τη χρήση του <ARAM> αποδέχονται ανεπιφύλακτα, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση αυτού, ιδίως δε σύμφωνα με τους όρους που εκτίθενται στο παρόν.

17.8 Χρήση του <ARAM>, η οποία συνιστά παραβίαση των Όρων Χρήσης απαγορεύεται αυστηρά και θα επιφέρει αυτομάτως λήξη της ως άνω άδειας. Η άδεια που παραχωρείται στον Χρήστη μπορεί να ανακληθεί ελεύθερα από την Εταιρία χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προς τούτο ειδοποίηση.

17.9 Βασική αρχή της πολιτικής της Εταιρίας είναι να σέβεται και να προστατεύει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. Αν, ωστόσο, ο χρήστης θεωρεί ότι μέσω του <ARAM> παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του, μπορεί να ενημερώνει την <<Εταιρία>>  αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aram.gr προσδιορίζοντας το τμήμα του <ARAM> που θεωρεί ότι είναι προσβλητικό των δικαιωμάτων του, καθώς και τους λόγους που θεωρεί ότι στοιχειοθετούν την προσβολή.

17.10

Το Δίκτυο διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Το Δίκτυο διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης / χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Ο επισκέπτης / χρήστης μπορεί να επικοινωνήσει με το αρμόδιο τμήμα προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη προσωπικού του αρχείου, την διόρθωση αυτού, την αλλαγή του ή την διαγραφή του.

Επισκέπτες / χρήστες του Δικτύου που είναι ανήλικοι έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες του Δικτύου μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους και δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Σε περίπτωση υποβολής τέτοιων στοιχείων από ανήλικους το Δίκτυο διαγράφει τις σχετικές πληροφορίες.

Το Δίκτυο και ειδικότερα το τμήμα marketing είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

 1. Προστασία Δεδομένων, Διασφάλιση Απορρήτου και Χρήση Cookies

18.1 H <<Εταιρία>> αντιμετωπίζει με ιδιαίτερη σοβαρότητα την προστασία του απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων σας  και έχει  λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και την τήρηση της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που αφορούν τους επισκέπτες/χρήστες του <>. Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και Προσωπικών Δεδομένων του <> στο σύνδεσμο  www.aram.gr, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των παρόντων Όρων Χρήσης, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς, όταν  επισκέπτεστε ή και όταν κάνετε χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών της, τις πληροφορίες που αναρτώνται σε αυτήν,  τη χρήση αυτών καθώς και τα δικαιώματά σας.

 1. Ασφάλεια Συναλλαγών

19.1 Η <<Εταιρία>> αναγνωρίζει τη σημασία της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα εφαρμόζοντας σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια των πληροφοριών/δεδομένων που καταχωρούνται στο www.aram.gr Οι συναλλαγές μέσω πιστωτικών καρτών γίνονται με το σύστημα ασφαλείας  ή της Τράπεζας Eurobank αξιοποιώντας τις αντίστοιχες υποδομές τους για την διασφάλιση των δεδομένων και τα στοιχεία των πιστωτικών καρτών. Στην περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας διαβιβάζουμε τα στοιχεία της κάρτας σας σε κρυπτογραφημένη μορφή. Αυτός ο τρόπος παρέχει μεγαλύτερη ασφάλεια από την διαβίβαση τέτοιων στοιχείων από το τηλέφωνο. Σε κάθε περίπτωση η <<Εταιρία>> δεν αποθηκεύει το κωδικό CVV2, τον οποίο και πρέπει ο χρήστης/πελάτης να εισάγει εκ νέου σε κάθε συναλλαγή.

 1. Ωράριο Λειτουργίας Γραφείων και Εξυπηρέτηση Πελατών

20.1 Το ωράριο λειτουργίας των γραφείων του καταστήματος ARAM είναι ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ (από Δευτέρα έως και Παρασκευή) 9.00 πμ 2.00 μμ (εξαιρουμένου του Τμήματος Ακυρώσεων/Αλλαγών που διατηρεί διαφορετικό ωράριο). Παροχή πληροφοριών, κρατήσεις και εξοφλήσεις μπορούν να πραγματοποιηθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου. Το ωράριο λειτουργίας του Τμήματος Ακυρώσεων /Αλλαγών είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10.00 πμ – 05.00 μμ. Αιτήματα που αφορούν σε αλλαγές /ακυρώσεις εισιτηρίων μπορούν να διεκπεραιωθούν αποκλειστικά εντός του συγκεκριμένου ωραρίου.

20.2 Οποιοδήποτε αίτημα πελάτη που υποβάλλεται εκτός του ωραρίου που αναφέρεται παραπάνω, με οποιοδήποτε τρόπο ( πχ μέσω e-mail ή τηλεφωνικά μέσω ηχητικού μηνύματος), θεωρείται ότι παραλαμβάνεται την αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το είδος του αιτήματος και βάσει του ωραρίου λειτουργίας του αρμόδιου τμήματος που το εξυπηρετεί.

 1. Επικοινωνία

21.1 Η επικοινωνία, συμπεριλαμβανομένης της όποιας ενημέρωσης απαιτείται δυνάμει των παρόντων όρων, μεταξύ της Εταιρίας και των χρηστών του <> πραγματοποιείται έγκυρα κατά κανόνα με ηλεκτρονικά μέσα και συγκεκριμένα μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει γνωστοποιήσει ο χρήστης στη Εταιρία για το σκοπό αυτό.  Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση λανθασμένων, ανακριβών ή/ και ψευδών στοιχείων επικοινωνίας μπορεί να οδηγήσει σε αδυναμία ή/ και άρνηση παροχής της επιλεγμένης υπηρεσίας/ αγαθού ή/ και σε αποκλεισμό του συγκεκριμένου χρήστη από την χρήση του <> ή/και των υπηρεσιών της Εταιρίας ή/ και των Τρίτων Προμηθευτών/Παρόχων και παράλληλη ευθύνη του χρήστη για την αποπληρωμή της χωρίς να αποκλείεται περαιτέρω ευθύνη για αποζημίωση. Κάθε χρήστης δύναται να επικοινωνήσει με το κατάστημα Aram ηλεκτρονικά με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@aram.gr αλλιώς τηλεφωνικά επικοινωνώντας με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών στον αριθμό Εταιρίας.

21.2 Ο τρόπος και τα μέσα επικοινωνίας του χρήστη με τους Τρίτους Προμηθευτές/Παρόχους ορίζονται από τους Τρίτους Προμηθευτές/Παρόχους σύμφωνα με τους όρους και τα στοιχεία επικοινωνίας που αυτοί διαμορφώνουν και γνωστοποιούν.

 1. Πρόσθετοι Όροι & Εφαρμοστέο Δίκαιο

22.1 Οι παρόντες Όροι Χρήσης μαζί με οποιουσδήποτε άλλους κανόνες στους οποίους αυτοί παραπέμπουν ή οι οποίοι βρίσκονται στον website  αποτελούν την πλήρη συμφωνία μεταξύ της Εταιρίας και κάθε Χρήστη αναφορικά με τη χρήση του <>. Εάν για οποιονδήποτε λόγο κριθεί από αρμόδιο δικαστήριο ότι κάποιος από τους παρόντες Όρους Χρήσης είναι άκυρος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί, η εγκυρότητα και ισχύς των υπολοίπων όρων δε θα επηρεάζεται ούτε θα θίγεται.

22.2 O Χρήστης συμφωνεί ότι δεν δημιουργείται σχέση εκπροσώπου – εκπροσωπούμενού, αντιπροσώπου – αντιπροσωπευόμενού, σχέση συνεργασίας ή σύμπραξης οποιασδήποτε μορφής ή εργασιακή σχέση μεταξύ αυτού και της Εταιρίας ως απόρροια της χρήσης του <> από τον Χρήστη.

22.3 Η τυπωμένη έκδοση του website και των Όρων Χρήσης και οποιασδήποτε αλληλογραφίας σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται αποδεκτή ως αποδεικτικό μέσο ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών.

22.4 Το δίκαιο που εφαρμόζεται στις σχέσεις μεταξύ των χρηστών του <> και της Εταιρίας  αποκλειστικά είναι το ελληνικό δίκαιο εξαιρουμένων των κανόνων του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου. Αρμόδια για την επίλυση των διαφορών που τυχόν θα προκύψουν μεταξύ των μερών είναι τα δικαστήρια του Αιγίου.

22.5 Η εγκυρότητα όλων των παραπάνω όρων του παρόντος δεν μπορεί να περιοριστεί με τυχόν αντίθετους όρους συναλλαγών του χρήστη. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών είναι έγκυρες μόνο στην περίπτωση που συμφωνούνται με έναν νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρίας. Τροποποιήσεις και προσθήκες των όρων αυτών όπως και πρόσθετες συμφωνίες θα πρέπει να γίνονται εγγράφ

Μετάβαση στο περιεχόμενο